Kredyt w rachunku bieżącym

  • kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu;
  • spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy;
  • wysokość kredytu jest uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym;
  • wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym następuje poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku w przypadku braku środków własnych Klienta na rachunku. Każde uznanie lub obciążenie rachunku bieżącego jest spłatą lub wykorzystaniem kredytu do wysokości limitu kredytowego w danym okresie;
  • odsetki od kredytu są pobierane w okresach miesięcznych;
  • ostateczna spłata kredytu w rachunku bieżącym następuje ostatniego dnia obowiązywania umowy kredytu;
  • możliwość przedłużenia umowy kredytu na kolejny okres bez konieczności spłaty kredytu;
  • oprocentowanie kredytu zmienne.

AKTUALNOŚCI

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 0,79
WIBOR 3M - średnia 0,83
WIBOR 3M 0,68