• RODO

RODO

INFORMACJE O RODO, CZYLI ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Bartoszycach. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

 Administrator - Bank Spółdzielczy w Bartoszycach


Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.).

uodo logo 1

Przydatne informacje

Przetwarzanie Danych Osobowych

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

 1. Co to jest RODO ?
  Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza  m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.
 2. Dlaczego Bank przetwarza moje dane osobowe ?
  Bank przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność bankową, na przykład prowadzić rachunek bankowy, zawrzeć i realizować umowę dotyczącą produktu bankowego typu kredyt, lokata, rachunek oszczędnościowy, rachunek ROR, czy zapewnić bezpieczeństwo Państwa środków i transakcji. Prowadzimy również działalność informacyjną o naszych usługach i produktach.
 3. Czy mogę mieć dostęp do swoich danych ?
  Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.
 4. Kto jest administratorem moich danych osobowych?
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Bartoszycach. Bank odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z  Bankiem w placówkach sprzedażowych.
 5. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych?
  Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. W jakim celu Bank przetwarza moje dane osobowe?
  Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Bank w celu:
  ⦁ podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,
  ⦁ w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością bankową, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz w celu sprzedaży i marketingu bezpośredniego,
  ⦁ gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  ⦁ wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego w Banku,
  ⦁ w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.
 7. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych Bank przetwarza?
  Bank przetwarza dane związane z:
  ⦁ identyfikacją i weryfikacją tożsamości Klienta,
  ⦁ dane transakcyjne,
  ⦁ dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, w tym o osobach pozostających na utrzymaniu i pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
  ⦁ dane finansowe lub związane ze świadczeniem usług bankowych,
  ⦁ dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej,
  ⦁ dane wizualne (monitoring dla celów bezpieczeństwa).
 8. Kto jest odbiorcą moich danych?
  Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:
  ⦁ Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
  ⦁ Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.,
  ⦁ Związek Banków Polskich,
  ⦁ Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
  ⦁ Komisja Nadzoru Finansowego,
  ⦁ biura informacji gospodarczej,
  ⦁ spółki Grupy BPS,
  ⦁ banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa,
  ⦁ podmioty,  którym Bank powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 9. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
  Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 10. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Bank?
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.
  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.
 11. Jakie uprawnienia mi przysługują?
  W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  ⦁ dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
  ⦁ do sprostowania danych (art. 16. RODO),
  ⦁ do usunięcia danych (art. 17 RODO),
  ⦁ do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  ⦁ do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  ⦁ do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  ⦁ prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
 12. Do kogo mogę wnieść skargę?
  W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?
  Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 14. Skąd Bank ma moje dane osobowe?
  Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Bankiem, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas Bank ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.
 15. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?
  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Państwu produktów/usług lepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.
Zasady Rozpatrywania Wniosków

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) Banku jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw Klienta wynikających z RODO, a Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad.

Klient może zgłosić wniosek do Banku w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018.

 1. Bank rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Banku lub osobę działającą w jego imieniu:
  a) w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
  b) w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące;  w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
  c) w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor Ochrony Danych Osobowych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 2. Klient może złożyć wniosek z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Bank. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Banku, w dedykowanej zakładce RODO lub w placówkach sprzedażowych Banku. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 3. Klient może złożyć wypełniony wniosek w każdej placówce sprzedażowej Banku.
 4. Placówka sprzedażowa Banku realizuje wniosek Klienta w zakresie obowiązku informacyjnego (udziela informacji Klientowi), prawa do cofnięcia zgody na cele marketingowe oraz prawa do sprostowania (aktualizacji danych). W przypadku pozostałych praw Klienta, obsługę wniosku realizują dedykowani pracownicy Centrali Banku.
 5. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank żądania Klienta.
 6. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Bank. Informacja o trybie zgłaszania reklamacji dostępna jest na stronie internetowej Banku.
 7. W imieniu Banku Inspektor Ochrony Danych Osobowych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 8. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli częstotliwość wniosków Klienta jest większa, niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy, Bank może pobrać opłatę, równą kosztom administracyjnym związanym z udzieleniem odpowiedzi.
 9. W przypadku, gdy Klient składa wniosek w charakterze ubezpieczonego / ubezpieczającego / uprawnionego / uposażonego w umowie ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Banku z zakładem ubezpieczeń z nim współpracującym (dotyczy realizacji praw Klienta, którego dane zostały powierzone do przetwarzania Bankowi przez zakład ubezpieczeń będący ich administratorem), Bank informuje zakład ubezpieczeń o złożonym żądaniu realizacji praw Klienta w zakresie danych osobowych, przekazując zakładowi ubezpieczeń wniosek w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia wniosku przez Klienta. Odpowiedź na wniosek Klienta jest w tym przypadku udzielana bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń lub przez Bank w terminie i w sposób uprzednio uzgodniony z zakładem ubezpieczeń.
 10. Właściwym dla Banku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
  W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem placówki sprzedażowej lub  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Klauzule informacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA  BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARTOSZYCACH

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Bartoszycach (dalej: Bank BS) przywiązuję znaczną uwagę do ochrony danych osobowych dlatego też jest świadomy, że dane osób prowadzących działalność gospodarczą, dane członków Zarządu reprezentujących osobę prawną, dane pełnomocników osób prawnych, a także dane pracowników, którzy są osobami kontaktowymi osoby prawnej, będących możliwymi do zidentyfikowania osobami fizycznymi, będą danymi osobowymi podlegającymi ochronie RODO.

W związku z powyższym Bank Spółdzielczy w Bartoszycach poniżej przedstawia klauzulę informacyjną dla kontrahenta będącego osobą prawną oraz osobą prowadzącą działalność gospodarczą.

Pobierz dokument (pdf)

Klauzula informacyjna do kontrahenta (osoba prawna)

1. Administrator danych

W związku z zawarciem umowy administratorem danych osób wskazanych w komparycji i osób wskazanych do kontaktu/ realizacji umowy jest Bank Spółdzielczy w Bartoszycach ul. Warszawska 1, 11-200 Bartoszyce.

2. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

BS przywiązuje znaczną uwagę do ochrony danych osobowych i wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.

3. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

BS otrzymał dane osób wskazanych w komparycji i osób wskazanych w treści umowy od podmiotu, z którym została zawarta umowa, a Pani / Pan reprezentuje lub pracuje w tym podmiocie. Dane ww. osób (takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefon, adres e-mail) BS przetwarza w uzasadnionym calu administratora, tj. art. 6 ust. lit f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy stronami umowy, ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami prawnymi lub ich dochodzenia. BS będzie przetwarzać dane przez okres do 6 lat od wykonania lub rozwiązania umowy lub odwołania osoby jako osoby realizującej Umowę. Po tym czasie dane zostaną usunięte. BS nie wykorzystuje systemów profilujących ani systemów prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących danych osobowych w związku z zawarciem umowy.

4. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom, w tym np. US, celem wykonania ciążących na BS obowiązków. Dostęp do danych, na podstawie stosownych umów, mogą mieć również podmioty dostarczające rozwiązania teleinformatyczne, jak również dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz kurierskie, prawne i audytowe.

5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG).

6. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/

Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

Klauzula informacyjna do kontrahenta (osoba prowadząca działalność gospodarczą)

1. Administrator danych

W związku z zawarciem umowy administratorem danych osób wskazanych w komparycji i osób wskazanych do kontaktu/ realizacji umowy jest Bank Spółdzielczy w Bartoszycach ul. Warszawska 1, 11-200 Bartoszyce.

2. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

BS przywiązuje znaczną uwagę do ochrony danych osobowych i wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.

3. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

BS przetwarza dane osobowe osoby prowadzącej działalność gospodarczą będącej stroną umowy w celu jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w celach podatkowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi (art. 6 ust. 1 lit f RODO). BS mógł również otrzymać dane pracowników osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wskazanych w treści umowy lub w związku z jej realizacją od osoby, z którą została zawarta umowa. Dane pracowników (takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefon, adres e-mail) BS przetwarza w uzasadnionym calu administratora, tj. art. 6 ust. lit f RODO. Dane osobowe pracowników będą przetwarzane jedynie w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy stronami umowy, ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami prawnymi lub ich dochodzenia. BS będzie przetwarzać dane przez okres do 6 lat od wykonania lub rozwiązania umowy lub odwołania osoby jako osoby realizującej Umowę. Po tym czasie dane zostaną usunięte. BS nie wykorzystuje systemów profilujących ani systemów prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących danych osobowych w związku z zawarciem umowy.

4. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom, w tym np. US celem wykonania ciążących na BS obowiązków. Dostęp do danych, na podstawie stosownych umów, mogą mieć również podmioty dostarczające rozwiązania teleinformatyczne, jak również dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz kurierskie, prawne i audytowe.

5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 Dane osobowe będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG).

6. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/ Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji:  https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

Znajdziesz nas też tutaj