Usługi dewizowe

Posiadaczom rachunków w Banku Spółdzielczym w Bartoszycach, otrzymującym przekazy z zagranicy lub chcącym wysłać przekaz za granicę oferujemy zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich. Bank zapewnia szybką i bezpieczną realizację przekazów do większości krajów świata dzięki wykorzystaniu Systemu Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej SWIFT, EuroELIXIR i TARGET2.

Bank Spółdzielczy w Bartoszycach  oferuje dla swoich klientów następujące formy przekazów w obrocie dewizowym: przelew SEPA, przelew regulowany oraz polecenie wypłaty.

Przelew SEPA to najpopularniejszy sposób realizacji przekazów w walucie EUR. Jest dokonywany za pośrednictwem banków działających na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer).

Przelew regulowany umożliwia przekazywanie środków - również w walucie EUR - przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, do kwoty 50.000,00 EUR.

Polecenie wypłaty to kierowane do lub otrzymane z innego banku krajowego, krajowej instytucji płatniczej, banku zagranicznego lub zagranicznej instytucji płatniczej zlecenie dokonania przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

Szybka i bezpieczna realizacja przekazów do większości krajów świata jest możliwa dzięki wykorzystaniu Systemu Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej SWIFT, EuroELIXIR i TARGET2.

Przekazy mogą być realizowane w następujących walutach: PLN, USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska),

Istnieje możliwość realizacji przekazów w trybie przyspieszonym - z datą waluty „jutro” (w walutach: PLN, USD i GBP) oraz pilnym - z datą waluty „dziś” (w walutach: EUR, USD i GBP).

Minimalna kwota waluty podlegającej negocjacji w Banku wynosi równowartość 20 000 zł.

Pomocne informacje:

W celu ułatwienia dokonywania rozliczeń z zagranicą – otrzymaniu przekazu pieniężnego, prosimy podawać kontrahentowi zagranicznemu następujące dane:

adresat przekazu:

  • Bank BPS S.A., kod SWIFT-owy: POLUPLPR
  • nr rachunku beneficjenta: nr rachunku klienta w standardzie Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego „IBAN” ( uzyskuje się go poprzez dodanie przed numerem NRB (26-cyfrowym) kodu Polski „PL”), np. PL99885500010005663212058001