Wakacje kredytowe

29-07-2022

INFORMACJA W ZAKRESIE ZAWIESZENIA SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO

Bank wyjaśnia, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 Lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej: „Ustawa”) Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe ma możliwość  zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, tzw. „wakacje kredytowe”.

WAKACJE KREDYTOWE

Na wniosek Kredytobiorcy w ramach  ustawowych wakacji kredytowych przysługuje Kredytobiorcy Zawieszenie spłaty kredytu w następujących  okresach:

 • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wniosek może złożyć jeden z Kredytobiorców.

Wniosek może zostać złożony odrębnie na poszczególne okresy przewidziane Ustawą lub jednorazowo uwzględniając wszystkie lub niektóre okresy zawieszenia spłaty kredytu.

Wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu płatności raty, która ma być objęta wakacjami kredytowymi. W przypadku wniosków składanych drogą pocztową na adres Jednostki Banku decyduje data doręczenia wniosku do Jednostki Banku.

Bank nie pobiera opłat za zawieszenie spłaty kredytu.

W okresie zawieszenia spłaty kredytu Bank nie nalicza odsetek i nie pobiera innych opłat, z wyjątkiem składek ubezpieczeniowych powiązanych z umową kredytu.

Okres kredytowania i daty umowne zostaną przedłużone o okres zawieszenia spłaty kredytu, bez konieczności zawierania aneksu do umowy kredytu.

Informacje o zawieszeniu spłaty kredytu przekazywane są do Biura Informacji Kredytowej S.A.

 

Formy składania wniosków o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego:

 • osobiście w Jednostkach Banku,
 • poprzez system bankowości elektronicznej - załączając skan podpisanego Wniosku, lub dokument w formacie PDF podpisany elektronicznie,
  pobierz dodatkowe informacje - jak złożyć wniosek w miniaplikacji Wnioski
 • drogą mailową, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP,
 • drogą pocztową na adres Jednostki Banku, (adresy Jednostek Banku dostępne są na stronie internetowej Banku)

Wniosek o Wakacje kredytowe do pobrania

Oświadczenie o odstąpieniu od wniosku złożonego poza placówką Banku

 

UWAGA: Skorzystanie z wakacji kredytowych jest autonomiczną decyzją Kredytobiorcy i za ewentualne jej negatywne skutki Bank nie ponosi odpowiedzialności.

 

INFORMACJA O RYZYKACH

 1. W wyniku zastosowania wakacji kredytowych okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu, dlatego wniosek o zastosowanie wakacji kredytowych powinien być autoryzowany przez wszystkich kredytobiorców.
 2. Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej, co może mieć wpływ na możliwość zaciągania przyszłych zobowiązań kredytowych w bankach i instytucjach finansowych, za co Bank Spółdzielczy w Bartoszycach S.A. nie ponosi odpowiedzialności.
 3. W związku z wydłużeniem okresu kredytowania w wyniku zastosowania wakacji kredytowych istnieje ryzyko wyższego kosztu obsługi kredytu w przyszłości, z uwagi na fakt że długoterminowy Kredyt hipoteczny jest obciążony ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oznacza to, że nie jest możliwe określenie oprocentowania kredytu jakie będzie obowiązywało w okresie kredytowania, wydłużonym o okres wakacji kredytowych. Ryzyko zmiennej stopy procentowej dotyczy kredytów oprocentowanych wg zmiennej stopy.

 

Zmienna stopa procentowa jest sumą marży oraz wskaźnika referencyjnego. Stopa oprocentowania zmienia się w zależności od zmiany wskaźnika referencyjnego WIBOR.

Rata kredytu hipotecznego składa się z dwóch części – kapitałowej i odsetkowej. W przypadku kredytów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej odsetkowa cześć raty kredytu może ulegać zmianom
w zależności od aktualnej wysokości wskaźnika referencyjnego. Oznacza to, że zmienne oprocentowanie kredytu niesie ze sobą ryzyko zmiany kosztów obsługi kredytu (wzrost lub spadek) w czasie obowiązywania umowy, zatem przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu Kredytobiorca powinien wziąć pod uwagę długoterminowy trend na rynku finansowym oraz uwzględnić możliwość zmiany stóp procentowych.

Każda zmiana stopy procentowej wpływa na wysokość (wzrost lub spadek) kosztów obsługi kredytu. Wzrost stopy procentowej powoduje, że wzrasta wysokość odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokość kwoty zadłużenia

Okresowo- stała stopa procentowa - stopa, według której oprocentowany jest kredyt, wyrażona jako stała wartość procentowa w określonym w Umowie kredytu przedziale czasu. Zasady ustalania oprocentowania okresowo – stałego kredytu oraz dokonywania zmian oprocentowania kredytu są określone w Umowie kredytu.

Stała stopa procentowa, która jest określona w umowie kredytu/aneksie do umowy kredytu, obowiązuje w okresie 60 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu lub od pierwszego dnia okresu odsetkowego następującego po dniu wejścia  w życie  aneksu zmieniającego formułę oprocentowania.

Bank zachęca, aby zapoznać się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości stóp procentowych. Bank podkreśla, że analiza przeszłych trendów dotyczących kształtowania się wysokości stóp procentowych, w tym wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR 3M, może być pomocna w podejmowaniu decyzji związanych z posiadanym kredytem. Analiza ta jednak nie stanowi gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych trendów. Przykładowo, poziom stawki WIBOR 3M stanowiącej składową oprocentowania zmiennego wynosił w 2021 roku 0,21%, podczas gdy, 15 lat wcześniej wynosił około 20%.

 

Ponadto Bank zachęca wszystkich Klientów do zapoznania się z:

Centrala

ul. Warszawska 1
11-200 Bartoszyce

Tel.: (89) 762-92-15
Fax: (89) 762-92-19

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Oddział w Górowie Iławeckim

ul. Sikorskiego 2
11-220 Górowo Iławeckie

Tel. (89) 761-10-24
Fax. (89) 761-04-87

Oddział w Lidzbarku Warmińskim

ul. Ogrodowa 2A
11-100 Lidzbark Warmiński

Tel. (89) 767-29-84
Fax. (89) 767-43-53

Oddział w Sępopolu

ul. Wojska Polskiego 1
11-210 Sępopol

Tel. (89) 761-44-12
Fax. (89) 762-01-16

Znajdziesz nas też tutaj