Ład Korporacyjny

Bartoszyce, 26.04.2018 r.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego
w Banku Spółdzielczym w Bartoszycach za 2017 rok

Zgodnie z zapisami Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Rada Nadzorcza dokonała oceny stosowania w 2017 roku Zasad Ładu Korporacyjnego.

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014 r., stanowiące zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanej, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji, a także zasad współdziałania organów statutowych obowiązują w Banku Spółdzielczym w Bartoszycach od 1 stycznia 2015 r. przyjęte do stosowania Uchwała Nr 107/2014 z 17.12.2014 r. roku Zarządu Banku, Rady Nadzorczej Uchwałą Nr 35/2014 z 17.12.2014 r. oraz przyjętych przez Zebranie Przedstawicieli Uchwałą Nr 5/2015 z dnia 25.06.2015 r.

Ocenę przeprowadzono w oparciu o raporty przedłożone przez Zarząd. W wyniku przeglądu stwierdzono, że Zarząd Banku realizuje „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Bartoszycach” zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.
Polityka zarządzania ładem korporacyjnym stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Na podstawie oceny Rada stwierdza:

1. Bank działa z poszanowaniem interesów wszystkich udziałowców, z przyjętą polityką ujawnień gwarantującą udziałowcom właściwy dostęp do informacji.

2. Polityka Banku stosowana względem Klientów, odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych z dbałością o właściwy, pełny i rzetelny przekaz marketingowy i reklamowy.

3. Bank posiada strukturę organizacyjną, która służy realizacji celów strategicznych przyjętych przez Bank, a także odzwierciedla zakres zadań i odpowiedzialności komórek i jednostek organizacyjnych. Schemat struktury został opublikowany na stronie internetowej Banku.

4. W skład organów nadzorczych wybierane/powoływane są osoby posiadające niezbędne kompetencje i doświadczenie, które podlegają regularne ocenie odpowiednio: Rady Nadzorczej w przypadku Zarządu Banku oraz Zebrania Przedstawicieli w przypadku Rady Nadzorczej. Bank posiada regulacje w zakresie zarządzania konfliktami interesów, anonimowego zgłaszania naruszeń, natomiast polityka kadrowa oraz polityka wynagrodzeń prowadzona jest w sposób transparentny i kompletny.

5. Bank posiada adekwatny system kontroli wewnętrznej zapewniający prawidłowość procedur administracyjnych i księgowych, sprawozdawczości finansowej oraz właściwe raportowanie wewnętrzne i zewnętrzne, jak również zgodność działania z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. System kontroli wewnętrznej obejmuje wszystkie komórki i jednostki organizacyjne Banku.

6. System zarządzania ryzykiem w Banku został zorganizowany adekwatnie do charakteru, skali i złożoności prowadzonej działalności z uwzględnieniem założonych celów strategicznych. Proces zarządzania ryzykiem w Banku obejmuje identyfikację, pomiar, szacowanie, monitorowanie ryzyka oraz stosowanie mechanizmów kontrolujących i ograniczających poziom ryzyka, z zachowaniem zasady rozdzielenia odpowiedzialności za zarządzanie danym ryzykiem i odpowiedzialnością za obszar działalności generujących to ryzyko.

Tekst „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Bartoszycach” (zwanej dalej też „Polityką”) dostępny jest na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bsbartoszyce.com.pl.

Główne postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego”, które, zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie Banku nie stosują się do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci zostały wymienione w Oświadczeniu Zarządu w sprawie stosowania Zasad ładu korporacyjnego, zamieszczonego na stronie internetowej Banku w zakresie § 8 ust. 4, § 11 oraz Rozdziału 9 ZŁK.

W 2017 r. nastąpiły istotne zmiany dotyczące stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego:

1. Bank wprowadził anonimowy system informowania o naruszeniach przepisów wewnętrznych, zewnętrznych oraz zasad etycznych,

2. Bank dostosował definicję niezależności członków Rady Nadzorczej do zapisów Ustawy o biegłych rewidentach. W Radzie Nadzorczej jest odpowiednia ilość członków niezależnych, która zapewniała powołanie Komitetu Audytu.

3. W dniu 6 października 2017 r. Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu.

Wyżej wymienione zmiany zostały uwzględnione w „Polityce stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego” oraz w Oświadczeniu Zarządu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego, umieszczonego na stronie internetowej Banku.

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu stwierdzono, że w Banku są przestrzegane zapisy Zasad Ładu Korporacyjnego.

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Bartoszycach

AKTUALNOŚCI

  • 01-08-2020 Tarcza Finansowa PFR

    Bank Spółdzielczy w Bartoszycach przypomina, że: 31 lipca 2020 r. upłynął termin przyjmowania wniosków o...

  • 07-07-2020 #GaszynChallenge

    Bank Spółdzielczy w Bartoszycach dziękuje za nominację Stowarzyszeniu „Szansa i Rozwój” w Rodnowie...

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 0,79
WIBOR 3M - średnia 0,83
WIBOR 3M 0,68